Directeur

De directeur, mevrouw C. Desaegher, staat in voor de dagelijkse algemene leiding van de school.

TAC

De Technisch Adviseur Coördinator (TAC), Dhr. Danny Uytdewilligen, is lid van de directie en neemt de technische leiding van de school op zich.

Comité Veiligheid en preventie

Dit comité is paritair samengesteld uit personeelsleden en directie van de school.  Dit comité adviseert de directie in thema’s wat betreft preventie en veiligheid van leerlingen, leerkrachten in de school en schoolomgeving. De preventieadviseur volgt het preventie- en veiligheidsbeleid in de school op.

Schoolraad

In dit participatieorgaan krijgen de personeelsleden, de ouders, de leerlingen en de lokale gemeenschap inspraak in het dagelijks onderwijsgebeuren in de school, waarvoor de Inrichtende Macht de eindverantwoordelijkheid draagt.  Elk met hun eigen inbreng, komen zij samen op voor de christelijke opvoeding van de leerlingen.

 

CLB:

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen en situeert de begeleiding van leerlingen op vier domeinen:

- het leren en studeren
- de onderwijsloopbaan
- de preventieve gezondheidszorg
- het psychisch en sociaal functioneren

De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de afspraken en aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastlegt. De ouders zijn hierover geconsulteerd via de schoolraad. Niet alleen de school, maar ook jij en je ouders kunnen het CLB om hulp vragen. Het CLB werkt gratis en discreet.

Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen. Als je 12 jaar bent, de leeftijd waarvan de regelgever vermoedt dat jij voldoende competent bent om dit recht zelfstandig uit te oefenen, zet het CLB de begeleiding slechts voort als je hiermee instemt. In het andere geval of als je jonger bent dan 12 jaar wordt de begeleiding alleen voortgezet na instemming van je ouders. Onze school wordt begeleid door het vrij CLB Voor- en Noorderkempen. Meer informatie vindt u hier terug.

Adres:
Nieuwstraat 67
2910 Essen

E-Mail: essen@vclbvnk.be
Telefoon: 03/667.28.28
 

 

Scholengemeenschap

Als school maken wij deel uit van de scholengemeenschap SGKSO Noorderkempen.

Coördinerende directeur:

Mevrouw Nancy Lenaert
Hofstraat 56
2910 Essen

 

Ouderraad


Door enkele enthousiaste ouders werd in 2009 een ouderraad opgestart.
Ben je geïnteresseerd  neem dan contact op met iemand van het coördinatieteam en woon één van de vergaderingen bij.

De raad bestaat uit:
-een coördinatieteam: dit komt samen in functie van de geplande activiteiten.
-losse medewerkers: ouders die zich opgeven een handje toe te steken tijdens activiteiten.  Zij worden verwittigd via brief, website of Smartschool of telefoon.

Doel van deze raad is:
-een brug zijn tussen ouder, leerkracht en leerling van de school.
-organiseren van enkele activiteiten waarvan de opbrengst gebruikt wordt ter ondersteuning van de school.
-ondersteuning van bestaande schoolactiviteiten door het verlenen van een helpende hand.

In overleg met directie en het leerkrachtenteam wordt de opbrengst van onze activiteiten gebruikt ter ondersteuning van de werking en aankoop van didactische materiaal voor de school.

 

Schoolbestuur

VZW KOBA Noorderkempen
afgevaardigd bestuurder Kris Peeters
Kloosterstraat 70
2910 ESSEN

 

Inrichtende macht

De Inrichtende Macht is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

De Inrichtende Macht van onze school:
Diocesane Inrichtende Machten Bisdom Antwerpen
KOBA VZW
Nooitrust 4, 2309 MALLE
telefoon: 03 304 91 00

Website: https://www.kobavzw.be/